Byggnader

ByggnaderMalungs gammelgård har många gamla byggnader som flyttats till nuvarande plats från andra håll i bygden.


Malungs hembygdsförening bildades 1919. Några år senare började man sätta upp gamla hus på Hundholen, där det från början låg ett grustag och ett sågverk. Målet var att visa hur en storbondegård kunde se ut under 1600- och 1700-talen. Husen kommer från olika delar av Malungs socken och hembygdsföreningen förvaltar cirka 30 olika byggnader. Arbetet med att sätta upp hus på Hundholen pågår fortfarande.


År 1929 nedtecknades om Malungs hembygdsgård dessa ord i Hembygdens arv. Hembygdsgårdar och friluftsmuseer i Sverige vid ingången av år nittonhundratrettio. En översikt i ord och bild:


"Kulturhistoriska byggnader: Gård å Hundholen uppförd av från olika byar flyttade byggnader, däribland två loftbodar, fähus, kornlada, stall och stolphärbre. (Stugan utgöres av en kopia.) Till gammelgården hör även en skvaltkvarn, som ligger kvar på sin gamla plats. Historik: Bildad 1919, gården grundlagd 1923. Museiföreståndare: Handlanden E. Thorolf, Malung."


Lyssna nedan på hur Malungs hembygdsförening bildades och hur gammelgården planerades och vilka hus som flyttades dit. 

Malungs gammelgård har många byggnader. Den första byggnaden som också är en av de äldsta är Brittloftet som är ingången till gammlegården. Malungs gammelgård ska föreställa en välbärgad gård på 1700-talet i Dalarna.